1. A TÁRSASÁG 

 

GLOB Ingatlanforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GLOB Kft., illetve Társaság)

cégjegyzékszáma: 

01-09-461317

székhelye: 

1053 Budapest, Ferenciek tere 5.

képviseletre jogosult adatai:  

Kis Molnár Géza ügyvezető igazgató (anyja  neve: Mihócz Mária, lakcíme: 1064 Budapest, Rózsa utca 96.)

 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 

 • Az EURÓPAI PARLAMENT (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról - a továbbiakban Rendelet,
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – a továbbiakban: Info tv.
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - továbbiakban Mt.,
 • 2010. évi LXXV: törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról – továbbiakban EFO törvény,
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról - továbbiakban Szja tv.
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - továbbiakban Egészségbiztosítási tv.,
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, - továbbiakban Nyugdíj tv.,
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről - továbbiakban Levéltári tv. 
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről - továbbiakban Art,
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról - továbbiakban Végrehajtási tv.
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól munkavállalóval - továbbiakban Szv tv.
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 

A GLOB Kft. a jogszabályi rendelkezések végrehajtása érdekében az alábbi adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készíti.

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

 

A Szabályzat célja, hogy:

- meghatározza a Társaság által alkalmazott munkavállalókkal, valamint a gyakorlati képzésben részesített tanulókkal, továbbá a Társaság ügyfeleivel kapcsolatban keletkezett, személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumok, és iratok kezelésének rendjét,

- biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,

- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által folytatott mindennemű – személyes adatot érintő – adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra. 

 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi adatkezelést, végző munkavállalójára, továbbá a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló munkabér elszámolást és könyvelési feladatokat ellátó Continuo Kft-re a velük érvényben lévő szerződésben rögzített mértékben. 

 

A Szabályzat jelen formájában 2018. november 01. napján lép hatályba.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

 

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, valamint hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

 

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; 

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

 

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

 

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

 

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

 

felügyeleti hatóság: egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv;

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Kötelező adatkezelés a következő törvények vonatkozó joghelyei alapján történik:

Telefonszám, E-mail cím kezelése

 • Mt. 9. 10. §

Bejelentési kötelezettség a munkaviszonnyal kapcsolatban

 • Art.
 1. számú melléklet 
 2. pont

Lakhatási támogatás

 • 1995. évi CXVII. törvény a Személyi Jövedelemadóról - továbbiakban Szja tv.
 1. számú melléklet 

9.7.4., 9.7.6.

Adatszolgáltatási kötelezettség az egészségbiztosítással kapcsolatban

 • Egészségbiztosítási törvény
 1. § (2)

Szolgálati idő igazolása

 • Nyugdíj tv.,
 1. §

Iratok megőrzése 

 • Levéltári tv. 
 1. §

Adatszolgáltatás adóhatóság részére

 • Art,
 1. § [Külföldi illetőségű természetes személyek bejelentése]
 2. § [Adatszolgáltatás adókedvezményre jogosító igazolásokról]

Elektronikus megfigyelő rendszer használata (Zártláncú kamerarendszer)

 • Szv tv.
 1. § (2) d), 31.§ (1) (2)

Közvetlen bírósági letiltás

 • Végrehajtási tv
 1. §

Munkaköri alkalmassági vizsgálat

 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

4.6.7. §

Tanulók adatainak kezelése

 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

 

Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés

Társaság a RENDELET 6 cikk (1) bekezdés  b) pontja szerint szerződés teljesítése alapján kezeli a személyes adatokat.

 

Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés

Minden esetben, ahol a munkaviszonyból származó alá - fölérendeltségi viszony ellenére az érintett hozzájárulása értelmezhető.

Munkáltató a Munkavállalók, valamint a tanulók személyes adatait kizárólag az érintett előzetes tájékoztatásával, illetve hozzájárulásával kezeli.

A Társaság a vendégek adatait kizárólag az érintett előzetes tájékoztatásával, illetve hozzájárulásával kezeli.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A Társaság az adatokat olyan szabályozott módon kezeli, hogy az minden szakaszában megfeleljen az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók, valamint a szakmai gyakorlati képzésben tanulók személyes adatait az üzletvezető, üzletvezető-helyettesek, irodavezető, titkárnő és a bérszámfejtés, valamint a könyvelés feladatait ellátó Continuo Kft. jogosultak kezelni.

 1. ADATFELDOLGOZÁS

 

A Társasággal kapcsolatos bérelszámolási és könyvelési feladatokat az adatfeldolgozást végző Continuo Kft látja el. 

A munkavállalók munkaviszonyának bejelentéséhez, illetve kijelentéséhez szükséges adatok a Társaság által rendszeresített személyi (felvételi) adatlapon kerülnek rögzítésre. Az adatlapot a Társaság elektronikus formában tárolja, illetve papír alapú dokumentumban továbbítja a Continuo Kft részére.

Az érintettek munkaidejét és távolléti idejét tartalmazó adatokat a Continuo Kft. papír alapú dokumentumban kapja meg. 

A Continuo Kft. harmadik fél részére személyes adatot kizárólag jogszabályban meghatározott kötelező adatkezelés alapján és a célnak megfelelően továbbít.

A Társaság a munkavállalókhoz fűződő, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a jogszabályi rendelkezésekben előírtakon túlmenően az 1995. évi LXVI. 4. § rendelkezése alapján legalább a munkavállaló nyugdíjba vonulásáig őrzi. 

A Társaság a tanulók, szakmai gyakorlaton résztvevők személyes adatait tartalmazó dokumentumokat a Számviteli törvény, a SZJA törvény. előírásainak megfelelő időtartamig őrzi.  

A személyes adatokat tartalmazó, iratokat a Társaság székhelyén zárt iratszekrényekben tárolja, biztosítja azok megóvását, valamint azt, hogy illetéktelen személyek az iratokhoz ne férhessenek hozzá. 

Az érintettekkel kapcsolatos tárolt iratokat a üzletvezető, üzletvezető-helyettesek, irodavezető, titkárnő és a bérszámfejtés, valamint a könyvelés feladatait ellátó Continuo Kft. jogosultak kezelni.

Az iratokat kezelők munkaszerződésében a személyes adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség rögzítésre került.

Az érintett a személyes adatait tartalmazó iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról a Munkáltatótól kérhet másolatot, valamint adattovábbítást Hatóságok részére.

Harmadik személy részére a Társaság kizárólag jogszabályi kötelezettségének teljesítése céljából, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve kifejezett írásbeli kérése alapján továbbíthatja.

 

 1. AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Fenti rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák. 

A munkavállalókra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót a GLOB Kft. a munkaviszony kezdetekor, valamint jelen szabályzat hatályba lépésekor minden érintett részére átadja.

A tanulókra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót a GLOB Kft szakmai gyakorlaton résztvevők tanulók esetében a tanulói szerződés megkötése előtt, valamint jelen szabályzat hatályba lépésekor az érintett részére átadja.

Az ügyfeleket a Társaság az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja adataik kezeléséről.

 1. EGYES ADATKEZELÉSEK, A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

A munkavállalók adatainak kezelése

 

Munkaviszony létesítését megelőzően kezelt személyes adatok:

Önéletrajz (CV)

A jelentkezők Önéletrajza, ha az érintett az adott munkakör betöltésére kiválasztásra kerül, vagy ha a munkakör betöltésével kapcsolatban a Munkáltató elutasítja, megsemmisítésre vagy törlésre kerül. Az iratok megsemmisítéséről jelen Szabályzat 14. pontja rendelkezik.

 

Előző munkahelyről hozott igazolások a munkaviszony létesítéséhez

Munkaviszony létesítésekor a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás teljesítéséhez kerülnek felhasználásra az igazolásokban szereplő adatok. 

Az igazolásokban szereplő adatok feldolgozását követően az igazolások visszaszolgáltatásra kerülnek a Munkavállaló részére.  

TB kiskönyv

Jogszabályban rögzített kötelezettsége szerint a Társaság az érintett TB kiskönyvét a jogszabályi előírások alapján vezeti. Munkaviszony megszűnésekor a TB kiskönyvet a Társaság visszaszolgáltatja a Munkavállalónak.  

 

Kötelező adatkezelés a jelen Szabályzat 6. pontjában felsorolt jogszabályi rendelkezések alapján

Munkáltató az érintetett a munkavégzés kezdete előtt köteles az adóhatóság elektronikus rendszerébe bejelenteni. 

 

A munkaviszony bejelentéshez szükséges adatok:

Név,

Születési név,

Születési hely,

Születési idő,

Anyja születési neve, 

Adóazonosító jel,

TAJ szám,

Képzettséget igazoló okirat száma,

Képző intézmény megnevezése;

 

Az egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár - továbbiakban OEP -  számára szükséges:

Munkavállaló lakcíme;

 

Munkaszerződés, bérek és egyéb járandóságok elszámolása

Az érintett munkaviszonyával kapcsolatos, személyes adatokat tartalmazó, iratokat - munkaszerződés, a munkaszerződések módosításai; 

A munkavállalók munkaviszonyának bejelentésével, munkabérének és járandóságainak elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat a GLOB Kft. az 1995. évi LXVI. 4. § rendelkezése alapján a munkavállaló nyugdíjba vonulásáig megőrzi. 

A munkavállalók személyes adatait tartalmazó iratokat a Társaság zárt iratszekrényekben tárolja, biztosítja azok megóvását, valamint azt, hogy illetéktelen személyek az iratokhoz ne férhessenek hozzá. 

A munkavállalók iratait a Continuo Kft. kezeli.

Az érintett a személyes adatait tartalmazó iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról a Társaságtól másolatot kérhet, valamint adattovábbítást a Hatóságok részére.

Harmadik személy részére a Munkavállaló iratait kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása alapján továbbítják.

 

Tájékoztatók, munkaköri leírások

A Társaságnál tárolt munkavállalói tájékoztatókat, munkaköri leírásokat a Continuo Kft. kezeli.

Munkáltató ezeket a személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumokat a munkaviszony megszűnését követően azonnal törli, a személyes adatokat tartalmazó iratokat jelen Szabályzat 14. pontja alapján semmisíti meg.

 

Az érintett elérhetőségei

A Munkáltató az Mt. által előírt tájékoztatási kötelezettségének biztosításához, valamint ahhoz, hogy a Munkavállaló Mt. által előírt, rendelkezésre állásával kapcsolatban a Munkáltató kapcsolatba léphessen az érintettel, a következő személyes adatok szükségesek:

 • Telefonszám, 
 • E-mail cím;

A Társaságnál tárolt munkavállalókhoz kapcsolódó telefonszámokat, e-mail címeket az Irodavezető, a Titkárnő, valamint az Üzletvezetők kezelik.

A Munkáltató ezeket a személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumokat a munkaviszony megszűnését követően azonnal törli, a személyes adatokat tartalmazó iratokat jelen Szabályzat 14. pontja alapján semmisíti meg.

 

A munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat során rögzített személyes adatok

A munkavállalók egészségügyi adatai különleges adatnak minősülnek (Rendelet 9. cikk). Különleges adathoz a munkáltató a munkavállaló hozzájárulása alapján férhet hozzá (Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

A munkavállalók egészségügyi adataihoz kizárólag az üzemorvos fér hozzá., azokat üzemorvos kezeli.

A munkavállalókkal kapcsolatban az üzemorvos az érintett munkavállaló alkalmassági vizsgálatának eredményét továbbíthatja a Munkáltató részére, amelyben közli, hogy a Munkavállaló az adott munkakör betöltésére alkalmas, nem alkalmas, vagy korlátozással alkalmas.

A munkavállalóval kapcsolatos munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét - alkalmas, nem alkalmas, vagy korlátozással alkalmas – a Continuo Kft. kezeli, harmadik személy részére kizárólag munkavédelmi hatósági ellenőrzés esetén továbbítják.

Az érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményei a munkavállaló egészségügyi könyvében rögzítésre kerülnek, amelyet a Társaság a székhelyén üzemelő Bonnie Restro vendéglátóhelyen tárol, annak érdekében, hogy ÁNTSZ ellenőrzés esetén a hatóság részére átadja.

Munkaviszony megszűnését követően az egészségügyi könyv a munkavállalónak átadásra kerül.

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók adatainak kezelése

Megváltozott munkaképességű munkavállalók által átadott orvosi igazolás másolatát a Continuo Kft az Adóhatóság felé történő adatszolgáltatással kapcsolatban, jogi kötelezettségen teljesítése alapján kezeli.

Munkaviszony megszűnését követően az orvosi igazolás másolata öt plusz egy évig kerül megőrzésre, azt követően a Társaság törli a személyes adatot tartalmazó dokumentumot.

 

Alkalmi munkavégzés bejelentésére vonatkozó adatkezelés

A Társaság az EFO törvény rendelkezéseit betartva az érintettel alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt létesíthet.

A Társaság a bejelentési kötelezettségét elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesíti.

A Társaság az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtti bejelentését az alábbi adatok közlésével teljesíti:

 • a munkavállaló neve,
 • a munkáltató adószáma,
 • a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás szerinti jellege,
 • a munkaviszony napjainak száma.

Ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetve az egyezményben részes másik államban biztosított, és ezt a munkáltató előtt igazolta, az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor ezen körülményt az illetékes állami adóhatóságnak a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével egyidejűleg bejelenti.

 

A munkaviszony tartama alatt kezelt adatok 

Munkavállaló személyes adatai

Név, 

Születési név,

Állandó lakcím, tartózkodási hely

Adóazonosító

TAJ szám

Születési név

Anyja születési neve,

Születési hely, idő

Bankszámlaszám

Elérhetőség (telefon, e-mail cím)

Gyermekek neve, születési ideje, életkora, adóazonosító jele

Rendes és rendkívüli munkaidőadatok

Pihenőidőre, távollétre vonatkozó adatok

Bér és egyéb járandóságok elszámolására vonatkozó adatok, jogviszonnyal kapcsolatos adatok

Adókedvezményekkel kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások

Szabadságok, pótszabadságok nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokban szereplő adatok (gyermek neve, születési ideje)

Betegszabadság, táppénz esetén az orvosi igazoláson szereplő adatok kezelése

 

Közvetlen bírósági letiltás

A letiltó végzés alapján a Munkáltató az adós (Munkavállaló) munkabéréből a végzésben feltüntetett összeget levonja és - ha a végzés kézbesítésétől számított 45 napon belül a bíróságtól nem kap értesítést - a levont és visszatartott összeget kifizeti a végrehajtást kérőnek.

 

Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés

A munkavállalókhoz kapcsolódó, az érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatokat a Continuo Kft.  kezeli.

Munkáltató a személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumokat a munkaviszony megszűnését követően azonnal törli, a személyes adatokat tartalmazó iratokat jelen Szabályzat 14. pontja alapján semmisíti meg.

 

Munkáltatói igazolás banki hitelkérelemmel kapcsolatban

Munkavállaló kérésére, munkavállaló által a hitelt biztosító pénzintézettől hozott, nyomtatványt kitölti és hitelesíti. 

A Társaságot, a hitelt biztosító pénzintézet, adategyeztetéssel kapcsolatban kizárólag írásban keresheti fel. Társaság kizárólag a hitelt biztosító pénzintézet hivatalos e-mail címéről érkezett elektronikus levelek, illetve a hitelt biztosító pénzintézet részéről hivatalosan érkezett levelek esetén biztosít adatszolgáltatást. 

Munkáltatói igazolással kapcsolatos dokumentumokat a Continuo Kft. állítja ki, kezeli, tárolja.

 

Kapcsolattartás a Társaság ügyfeleivel, céges elérhetőség, névjegykártya

Az ügyfelekkel való kapcsolatok létesítése és fenntartása céljából egyes munkakörök esetében az érintett munkavállalók munkaköri leírásába munkaköri feladatként rögzítésre került az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Ezek a munkakörök a következők:

Üzletvezető, üzletvezető-helyettesek

A kapcsolattartás érdekében az érintett munkavállaló az üzleti partner részére levélben, e-mailben, vagy üzleti névjegykártyán átadja nevét, munkakörének megnevezését, céges e-mail címét, telefonszámát.

A Társaság étlapján a vendégek tájékoztatása céljából szerepel a Konyhafőnök és az Üzletvezető neve

Amennyiben az érintett munkavállaló munkaköre megváltozik, vagy munkaviszonya megszűnik a Társaság haladéktalanul értesíti az érintett üzleti partnereket a munkavállaló adatainak törlése céljából.

Névjegykártya elkészítéséhez a szolgáltató cég részére a Társaság átadja az érintett nevét, munkakörének megnevezését, céges e-mail címét, telefonszámát.

A szolgáltató a munkavállaló adatait kizárólag a névjegykártya elkészítésével kapcsolatban kezeli, azokat harmadik fél részre nem továbbítja.

 

A Társaság ügyfelei a velük kapcsolattartó munkavállalók részére levélben, e-mailben, vagy üzleti névjegykártyán átadják az általuk megjelölt személy nevét, munkakörének megnevezését, céges e-mail címét, telefonszámát.

Amennyiben az ügyfél értesíti a Társaságot, hogy az érintett személy munkaköre megváltozott, vagy munkaviszonya megszűnt, akkor a Társaság az adatokat haladéktalanul törli, illetve megsemmisíti.

 

Adatkezelés a munkaviszony megszüntetése esetén

A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat hatályba lépése napján a Társaság elkészíti a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos elszámolásokat, dokumentumokat, amelyből egy példány a munkavállalónál, egy példány a Társaságnál marad.

 

Munkaviszony megszűnésekor a következő dokumentumok kerülnek kiadásra:

adó adatlap,

jövedelemigazolás (kérelemre),

igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához,

társadalombiztosítási igazolvány (TB kiskönyv lezárása, átadásának igazolása),

tartozásigazolás,

összevont igazolás levont és fizetett járulékokról,

 

A Társaság a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat egy példányát az Mt. rendelkezéseinek megfelelően három évig tárolja, ezt követően megsemmisíti.

A munkaviszony megszűnésekor kiadott dokumentumok egy példányát a Társaság a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően nyolc évig tárolja.


Tanulószerződés keretében foglalkoztatott tanulók adatkezelése

 

Annak érdekében, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók megfelelő gyakorlati ismereteket szerezzenek, szakmai gyakorlaton vesznek részt a GLOB Kft. székhelyén üzemelő Bonnie Restro Étteremben.

 

Előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat

Tanulószerződés azzal a tanulóval köthető, aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A Társaság a gyakorlati képzés megkezdése előtti egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményét tárolja a tanuló egészségügyi könyvében

Tanulószerződés megszűnését követően az egészségügyi könyv átadásra kerül a tanuló részére.

 

Tanulószerződés megkötése

A tanuló természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, elérhetőségét), 

A tanuló bankszámlaszámot, amelyre amire a tanuló díjazása átutalásra kerül (tanuló saját bankszámlaszáma, vagy a törvényes szülőjének vagy gyámjának bankszámlaszáma)

A tanuló törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát, nevét, lakcímét és elérhetőségét, kiskorú tanuló esetén a tanulószerződés megkötéséhez be kell szerezni a szülő (gyám) írásbeli hozzájárulását is.

A tanuló jogviszony létesítésekor a Felek tanulószerződést kötnek, a szerződés  egy-egy példánya átadásra kerül tanuló, a képző iskola, valamint az illetékes Iparkamara részére, egy példány a Társaságnál marad.

A dokumentumot a tanuló nyugdíjba vonulásáig kell megőrizni.

 

Igazolatlan távollét 

Igazolatlan mulasztás esetén a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát értesíteni kell.

 

Foglalkozási napló vezetése

A tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során. A foglalkozási naplót az Art. rendelkezéseinek megfelelően kell megőrizni, (5+1 év)

 

Ösztöndíj és egyéb járandóságok elszámolása

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogviszony bejelentésével, járandóságainak elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat a GLOB Kft. az 1995. évi LXVI. 4. § rendelkezése alapján a tanuló nyugdíjba vonulásáig megőrzi. 

 

Tanulószerződés megszűnése

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével egyidejűleg értesíti az illetékes Iparkamarát és a szakképző iskolát.

A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzést szervező szervezetet és az Illetékes Iparkamarát.

Kiskorú tanuló esetén a tanulószerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához és módosításához be kell szerezni a szülő (gyám) írásbeli hozzájárulását is.

 

Adatszolgáltatás az egészségbiztosító részére

A tanulót a tanulószerződés alapján a betegsége idejére a munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján tíz nap betegszabadság illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. A betegszabadságra egyebekben a munka törvénykönyvéről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

Üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén a gyakorlati képzésen tanulószerződés alapján részt vevő tanuló részére a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátás jár.

 

Felelősség biztosítás

A gyakorlati képzésen részt vevő tanuló részére a gyakorlati képzés szervezője - a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére - felelősségbiztosítást köteles kötni.

Számviteli törvény alapján kell kezelni és megőrizni, mert költségként elszámolható az erre fordított összeg.

 

A tanulók személyes adatait tartalmazó iratokat a Társaság zárt iratszekrényekben tárolja, biztosítja azok megóvását, valamint azt, hogy illetéktelen személyek az iratokhoz ne férhessenek hozzá. 

A tanulók iratait a Continuo Kft. kezeli.

Az érintett a személyes adatait tartalmazó iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról a Társaságtól másolatot kérhet, valamint adattovábbítást a Hatóságok részére.

Harmadik személy részére Társaság az érintett önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja.

A Társaság a tanuló jogviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat egy példányát az Mt. rendelkezéseinek megfelelően három évig tárolja, ezt követően megsemmisíti.

 

Iskolával kötött szerződés alapján szakmai gyakorlatot teljesítők adatainak kezelése, továbbítása

A szakmai gyakorlat létesítésekor a Felek együttműködési megállapodást kötnek, a szerződés egy-egy példánya átadásra a képző iskola, valamint az illetékes Iparkamara részére, egy példány a Társaságnál marad.

 

Ügyfelek adatainak kezelése

 

Előzetes asztalfoglalás az Étteremben

A Társaság a vendégek számára lehetőséget biztosít előzetes asztalfoglalásra. Az asztalfoglalást az Üzletvezetők, üzletvezető-helyettesek a Társaság által rendszeresített füzetben rögzítik.

A füzetben szerepel az asztalt foglaló vendég neve, továbbá - az esetleges váratlan esemény bekövetkezése miatt szükséges tájékoztatás érdekében – telefonszáma.

Az Üzletvezető a vendég adatainak rögzítése előtt minden esetben kéri az érintett hozzájárulását az adatainak rögzítéséhez, továbbá tájékoztatja, hogy adatai az éttermi szolgáltatás teljesítése, illetve meghiúsulása esetén megsemmisítésre kerülnek.

Az ügyfél adatai a szolgáltatás megvalósulási időpontjáig kerülnek tárolásra, ezt követően az adatokat a Társaság megsemmisíti.

Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a RENDELET és a Sztv. rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja RENDELET 6 cikk (1) bekezdés  a) pontjával összhangban az Ügyfél hozzájárulása, valamint RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az a JASA., mint számlakibocsájtót terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. 

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 plusz egy évig meg kell őrizni. 

 

Törzsvendégek adatainak kezelése

A Társaság a törzsvendégekkel történő rendszeres kapcsolattartás érdekében az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával rögzíti és tárolja az érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatokat a Társaság öt évig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig elektronikus úton tárolja.

A Társaság az ügyelek részére tájékoztatást ad az aktuális éttermi akciókról.

Az adatokat a GLOB Kft. harmadik személy részére nem továbbítja, azokat az Üzletvezetők, valamint az Irodavezető jogosult kezelni.

 

Zártláncú kamerahasználattal kapcsolatos adatkezelés

A GLOB Kft. a Személyi és vagyonvédelmi törvény 26. § (1) bekezdése alapján a közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során jogosult elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni.

A GLOB Kft éttermében elektronikai vagyonvédelmi rendszert üzemeltet.

 

A kamerarendszer üzemeltetéséről a GLOB Kft. az Étterembe történő belépés előtt az Étterem ajtajában kifüggesztett dokumentumban tájékoztatja a belépő személyeket.

A GLOB Kft. az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által rögzített képanyag a Társaság  éttermében található számítógépén kerül tárolásra.

A GLOB Kft a Személyi és Vagyonvédelmi törvény 31. § (2)-(4) bekezdése alapján az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvételeket 3 munkanapig őrzi meg.

A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer által rögzített felvételeket az ügyvezető igazgató, az üzletvezető és az üzletvezető-helyettesek jogosultak megtekinteni.

A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekint be.

A GLOB Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. 
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

11.1 Tájékoztatás

 

Az érintett kérelmére a GLOB Kft. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, elektronikus formában e-mail-en keresztül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a Törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 

11.2 Helyesbítés, törlés

 

Ha az adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

 

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kéri;
 3. c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

11.3 Hozzáférés

Az érintett jogosult hozzáférni az összes személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart.

 

11.4 Adathordozhatóság

 Az adatkezelő köteles, az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri.

 

11.5 Tiltakozás

Az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

11.6 Adatkezelés korlátozása

Az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adatkezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Ha az adatkezelő az érintett az adatkezelés korlátozása iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adatkezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

 

A Társaság a személyes adatokra vonatkozó adattovábbításairól, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely tartalmazza

 1. a) az adatkezelés célját,
 2. b) az adatkezelés jogalapját,
 3. c) az érintettek körét,
 4. d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
 5. e) az adatok forrását,
 6. f) az adatok kezelésének időtartamát,
 7. g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
 8. h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
 9. i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét.
 10. ADATBIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

 

Védelmi alapelvek

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Társaság kizárólag olyan szoftvereket és online megoldásokat használ, amelyek a Rendelet által megfogalmazott előírásoknak maradéktalanul megfelelnek.

A Társaság az érintettek adataival kapcsolatos adatkezeléseket kizárólag a GLOB Kft tulajdonában lévő elektronikus eszközökön végzik. A Társaság ezeken az eszközökön a Rendelet előírásainak megfelelő vírusvédelmet használ, azokat folyamatosan frissíti.

 1. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A MANUÁLIS KEZELÉSŰ SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN:

 

Tűz- és vagyonvédelem: 

a személyes adatokat tartalmazó iratokat, nyilvántartást, illetve bármely más eszközt jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi riasztó berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

 

Hozzáférés-védelem: 

a személyes adatokhoz kizárólag a Társaság alkalmazásában álló, illetve a Társaság által megbízott személy férhet hozzá, amennyiben a hozzáférés a munkakörének ellátásához, illetve a megbízatásának teljesítéséhez szükséges

 

Humánkockázat: 

a humánkockázat ellen oktatással és jogi eszközökkel kell védekezni. A humánkockázat csökkentése érdekében a GLOB Kft. a munkavállalókat és a tanulókat megismerteti a jelen Szabályzat tartalmával.. 

 

A személyes adatokat tartalmazó papíralapú iratok, hulladék megsemmisítése: 

Az Érintettek személyes adatit tartalmazó iratokat a GLOB Kft., ha az iratokhoz kapcsolódó adatkezelés határideje lejárt, vagy az irat hibás, pontatlan személyes adatokat tartalmaz fizikailag megsemmisíti. Fizikai megsemmisítését iratmegsemmisítő használatával hajtja végre. Az iratmegsemmisítésről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

Az érintett nevét

Az irat megnevezését

A megsemmisítés időpontját
 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

 

A Társaság nyilvántartást vezet az előforduló adatvédelmi incidensekről. 

A nyilvántartás tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. 

Az érintett kérésére a Társaság a nyilvántartás alapján az érintett részére az erre irányuló igény kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatást ad.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet, és naih.hu internetes oldalon a Hatóságot az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet és a Hatóságot nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

- a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: GLOB KFT. Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 

Cégjegyzékszám: 01-09-461317

Adószám: 10441783-2-41

Telefon: 06/30/744-3555

W-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Budapest, 2018. november 01.


Kis Molnár Géza

/ ügyvezető Igazgató /

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Adatvédelmi szabályzat Ok